Da Vinci i Kepler

W roku 1482 Leonardo da Vinci buduje jak gdyby praprototyp aparatu fotograficznego, tzw. ciemnię optyczną (camera obscura). Około 1590 r. pojawia się pierwsza luneta z okularem ujemnym. Mniej więcej w tym samym czasie wynaleziono pierwszy mikroskop. Za jego twórców uchodzą holenderscy szlifierze okularów, bracia Johannsen i Zaharias Janssenowie. W XVII w. J. Kepler tworzy podwaliny pod nowożytną optykę geometryczną. Uchodzi on również za wynalazcę lunety z okularem dodatnim. Równocześnie Galileo Galilei ogłasza wyniki obserwacji astronomicznych dokonanych za pomocą zbudowanej przez siebie lunety, potwierdzających heliocentryczną teorię Kopernika. W połowie XVII w. F. M. Grimaldi odkrywa dyfrakcję światła, a R. Boyle — interferencję światła na cienkich warstwach...

czytaj więcej

Odbitki

Próbne odbitki ze skopiowanych blach robi się w tzw. przedrukami, dzięki czemu nie wyłącza się z produkcji drukujących maszyn nakładowych. Do tego celu używa się specjalnych maszyn o płaskim fundamencie, zwanych drukami. Zaakceptowane do druku odbitki przekazuje się do hali maszyn drukujących wraz ze skalą barw ustaloną dla danego druku. Dla przedrukami mogą być kopiowane oddzielnie blachy albo od razu tzw. blachy maszynowe., dostosowane wielkością i uchwytami do założenia na cylinder formowy maszyny nakładowej. Maszyny do druku offsetowego dzielą się na arkuszowe i rolowe jedne i drugie mogą być jedno i wielokolorowe z tym, że maszyny rolowe są przeważnie wielokolorowe...

czytaj więcej

Zaklocenia radiokomunikacyjne

Na radiokomunikację oddziałuje szereg zakłóceń. Szumy własne odbiornika wynikają z chaotycznego ruchu elektronów pod wpływem ciepła. Nie można uniknąć tych szumów, które wyznaczają naturalną granicę czułości budowanych odbiorników. Sygnały słabsze, odbierane na tle szumów, są w normalnych warunkach niemożliwe do zidentyfikowania. W ostatnich latach opracowano metody tzw. statystycznej detekcji sygnałów, polegające na analizie mieszaniny odbieranych sygnałów i wykrywaniu tych, które mają charakter regularny. Urządzenia te, bardzo skomplikowane, znalazły zastosowanie w wojskowych stacjach radiolokacyjnych oraz w łączności z pojazdami wystrzelonymi w kierunku Marsa i Wenus. Zakłócenia atmosferyczne pochodzą od wyładowań atmosferycznych...

czytaj więcej

Zarys historii chemi

Człowiek od najdawniejszych czasów stykał się z różnymi rodzajami materii i obserwował zjawiska i procesy towarzyszące przemianom jednych substancji w inne. Stopniowo opanowywał i nauczył się wykorzystywać niektóre z tych zjawisk, aby spośród znanych mu wówczas rodzajów materii wyodrębnić pewne substancje proste, przydatne mu w życiu codziennym. Pierwszymi tego rodzaju substancjami były metale, których wyodrębnianie najczęściej połączone jest z przemianami chemicznymi. Początki chemii, które sięgają kilku tysięcy lat p.n.e., pochodzą z obszarów obejmujących najstarsze cywilizacje, a więc z Mezopotamii, Egiptu, Krety, Grecji, z wielu miejscowości Azji Mniejszej oraz z krajów Dalekiego Wschodu, Indii i Chin...

czytaj więcej

Zastosowanie maszyn cyfrowych

Obecnie wyróżnia się 3 zasadnicze grupy zastosowań maszyn cyfrowych: obliczenia naukowe i techniczne, przetwarzanie danych, kontrola i sterowanie procesami produkcyjnymi. Osobną, bardzo obszerną dziedzinę zastosowań stanowi technika wojskowa. Ponadto przeprowadzane są próby stosowania maszyn cyfrowych w wielu innych dyscyplinach, np. do automatycznego tłumaczenia tekstów z języka na język, do bezpośredniego kierowania ruchem ulicznym, do centralnej rezerwacji miejsc na liniach lotniczych, w bibliografii naukowej itd. Należy się spodziewać dalszego dynamicznego wzrostu nie tylko ilości stosowanych na świecie maszyn, ale także nowych rodzajów zastosowań...

czytaj więcej

Zjawiska

W starożytnej Grecji rozwinęła się obserwacja zjawisk przebiegających w przyrodzie. Doprowadziło to do powstania filozoficznych poglądów na istotę materii. Poglądy te miały charakter spekulatywny i nie były poparte żadnym materiałem doświadczalnym. Empedokles z Agrigentu twierdził, że istnieją cztery zasadnicze rodzaje materii: woda, powietrze, ziemia i ogień i nazywał je elementami. Znamienne poglądy głosili Leukippos z Miletu i Demokryt z Abdery. Przyjmowali oni założenie, że wszechświat składa się z niepodzielnych cząstek paramaterii „niepodzielnych atomów”, będących w ciągłym ruchu...

czytaj więcej

Uklad regulacji impulsowej

Przytoczone poprzednio przykłady dotyczyły sterowania ciągłego. Odmienną klasę stanowią układy przerywne, wśród których wyróżniamy układy impulsowe i cyfrowe. W układzie ciągłym sygnał jest ciągły w czasie. W układzie impulsowym sygnał pojawia się tylko okresowo jako impuls, którego amplituda lub długość reprezentuje wielkość sygnału. W układzie cyfrowym wielkość sygnału jest reprezentowana przez kombinację impulsów, np. dodatnich i ujemnych, przy czym długość i amplituda impulsów cyfrowych nie ulega zmianie. Regulator impulsowy różni się od regulatora krokowego tym, że w regulatorze impulsowym impulsy są wytwarzane w stałym rytmie, niezależnym od wielkości sygnału błędu. Dlatego regulator impulsowy reaguje opóźnieniem na zakłócenia pojawiające się w przerwie między impulsami...

czytaj więcej

Tworzywa weglowe

Surowce do produkcji wyrobów z tworzyw węglowych można podzielić na materiały podstawowe, materiały wiążące i materiały dodatkowe. Materiały podstawowe są to substancje o dużej zawartości czystego węgla, a więc antracyt, koks naftowy, pakowy i węglowy, grafit naturalny i elektro grafit, węgiel retortowy, sadza i węgiel drzewny. Materiały wiążące, czyli lepiki, mają za zadanie związanie mieszaniny drobno zmielonych cząstek węgla. Podczas wypalania lepiki częściowo się ulatniają, a częściowo spiekają na koks. Jako lepiki stosowane są przede wszystkim pak i smoła węglowa. Materiały dodatkowe stosuje się niekiedy w celu nadania wyrobom specjalnych własności. Mogą to być np. żywice sztuczne do impregnacji elementów konstrukcyjnych. Materiały podstawowe nie powinny zawierać zanieczyszczeń...

czytaj więcej

Termika

Termika obejmuje zagadnienia związane ze stanami równowagi i przemianami energetycznymi. W szczególności rozpatrywane są stany równowagi cieplnej oraz zjawiska związane ze zmianami energii wewnętrzne. W zakres termiki wchodzą: termodynamika, teoria wymiany ciepła, teoria spalania, metodyka pomiarów cieplnych wielkości charakteryzujących rodzaj i stan substancji. Termodynamika dostosowana do konkretnych potrzeb nosi nazwy: np. termodynamika techniczna — dostosowana do potrzeb techników, termodynamika chemiczna — przeznaczona dla chemików. Ze względu na metodę rozumowania można wydzielić termodynamikę fenomenologiczną oraz termodynamikę statystyczną i kwantową...

czytaj więcej

Teoria informacji

Teoria informacji bada całokształt zagadnień związanych z wymianą i przetwarzaniem informacji. Sformułował ją w głównych zarysach C. Shannon w łatach 1942-1948. W cybernetyce nadaje się informacji znacznie szersze znaczenie niż w życiu codziennym, gdzie jest ona równoznaczna z przekazaniem wiadomości. Natomiast w cybernetyce informacja jest miarą uporządkowania elementów i struktury układu. Zbudowane przez człowieka urządzenia przedstawiają zwiększenie uporządkowania, a więc także i zwiększenie informacji w otaczającym nas świecie. Między uporządkowaniem a informacją istnieje jednoznaczna odpowiedniość. Przyroda biernie przeciwstawia się zwiększeniu uporządkowania, a więc i zwiększeniu ilości informacji...

czytaj więcej

Techniki drukarskie

Batik to najstarszy sposób druku Polega on na malowaniu woskiem na tkaninie odpowiednich wzorów, a następnie barwienie tkaniny w kąpieli barwiącej. Miejsca nie pokryte woskiem barwią się dając w efekcie biały wzór na jednobarwnym tle. Bandan. Technika ta polega na wiązaniu na tkaninie węzłów i poddaniu jej następnie działaniu kąpieli barwiącej. Miejsca luźne barwią się intensywniej, a miejsca związane, do których dostęp barwnika z kąpieli jest trudniejszy barwią się mniej intensywnie lub nie ulegają zabarwieniu. Ta prymitywna metoda była stosowana w przeszłości. Druk natryskowy...

czytaj więcej