Daily Archives 5 czerwca 2015

Pomiary elektryczne

Miernictwo elektryczne zajmuje się metodami pomiarów wielkości elektrycznych, jak: natężenie prądu, napięcie, oporność, moc i energia, indukcyjność, pojemność itp., oraz wielkości magnetycznych, jak indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego, przenikalność magnetyczna. Rozwój miernictwa elektrycznego jest ściśle związany z rozwojem nauk przyrodniczych w ogóle, a elektrotechniki w szczególności. Pierwsze elektryczne urządzenia pomiarowe powstały jednocześnie z odkryciami w dziedzinie elektryczności i magnetyzmu. Metody pomiarowe stosowane w miernictwie elektrycznym można ogólnie podzielić na metody bezpośrednie i metody pośrednie. W metodach bezpośrednich wynik pomiaru otrzymuje się bezpośrednio na podstawie wskazania przyrządu pomiarowego, np...

czytaj więcej

Centralna rejestracja

W dużych obiektach, jak elektrownie, fabryki chemiczne itp. występuje konieczność kontroli licznych punktów pomiarowych. Poza trudnościami technicznymi utrzymania w eksploatacji dziesiątków rejestratorów różnych typów, bieżące opracowywanie wniosków z tak dużej. ilości danych okazuje się niemożliwe. W automatyce przebiegów wolnozmiennych nie ma potrzeby dokonywania ciągłych pomiarów wielkości mierzonych, lecz wystarczy mierzyć je okresowo, w odstępach kilku lub kilkunastu minut. Ponieważ pojedynczego pomiaru można dokonać w czasie poniżej l sęk, to jedno urządzenie pomiarowo-rejestrujące wystarcza do obsługi kilkudziesięciu lub kilkuset punktów pomiarowych. Sygnały z czujników pomiarowych są doprowadzone do wybieraka, który kolejno punkt po punkcie dołącza je do układu pomiarowego...

czytaj więcej