Monthly Archives Czerwiec 2015

Ustawa o zegarach

Zgodnie z międzynarodową uchwałą z r. 1952, każdy zegar przenośny, a więc także kieszonkowy i naręczny, który otrzyma przez uprawnioną instytucję świadectwo stwierdzające, że odpowiada przepisanym warunkom, otrzymuje nazwę chronometru. Rozróżnia się kilka klas dokładności zegarów: dokładność popularnych zegarków noszonych oraz budzików wynosi i — 3 minut na dobę, precyzyjnych zegarków noszonych — l sek/d, chronometrów morskich— 0,1 sek/d, astronomicznych wahadłowych — 0,01 sek/d, kwarcowych — 0,0001 sek/d, a atomowych nawet 0,0000000000001 sek/d. Najdawniejsze wiadomości o mierzeniu czasu pochodzą z trzeciego tysiąclecia p.n.e.. W tym samym mniej więcej czasie, za panowania cesarza Iluang-Ti, miał również powstać pierwszy zegar wodny...

czytaj więcej

Pomiary elektryczne

Miernictwo elektryczne zajmuje się metodami pomiarów wielkości elektrycznych, jak: natężenie prądu, napięcie, oporność, moc i energia, indukcyjność, pojemność itp., oraz wielkości magnetycznych, jak indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego, przenikalność magnetyczna. Rozwój miernictwa elektrycznego jest ściśle związany z rozwojem nauk przyrodniczych w ogóle, a elektrotechniki w szczególności. Pierwsze elektryczne urządzenia pomiarowe powstały jednocześnie z odkryciami w dziedzinie elektryczności i magnetyzmu. Metody pomiarowe stosowane w miernictwie elektrycznym można ogólnie podzielić na metody bezpośrednie i metody pośrednie. W metodach bezpośrednich wynik pomiaru otrzymuje się bezpośrednio na podstawie wskazania przyrządu pomiarowego, np...

czytaj więcej

Centralna rejestracja

W dużych obiektach, jak elektrownie, fabryki chemiczne itp. występuje konieczność kontroli licznych punktów pomiarowych. Poza trudnościami technicznymi utrzymania w eksploatacji dziesiątków rejestratorów różnych typów, bieżące opracowywanie wniosków z tak dużej. ilości danych okazuje się niemożliwe. W automatyce przebiegów wolnozmiennych nie ma potrzeby dokonywania ciągłych pomiarów wielkości mierzonych, lecz wystarczy mierzyć je okresowo, w odstępach kilku lub kilkunastu minut. Ponieważ pojedynczego pomiaru można dokonać w czasie poniżej l sęk, to jedno urządzenie pomiarowo-rejestrujące wystarcza do obsługi kilkudziesięciu lub kilkuset punktów pomiarowych. Sygnały z czujników pomiarowych są doprowadzone do wybieraka, który kolejno punkt po punkcie dołącza je do układu pomiarowego...

czytaj więcej