Daily Archives 7 listopada 2015

Stan termodynamiczny

Substancja jest to materia o budowie cząsteczkowej (korpuskularnej) składa się z cząsteczek, atomów i części składowych atomów — tzw. cząsteczek elementarnych. Ciało fizyczne tworzy substancja posiadająca rzeczywiste lub pomyślane, lecz ściśle określone granice. Przykłady substancji: powietrze, woda, stal. Przykłady ciał fizycznych: powietrze zawarte pokoju, woda w zbiorniku, pręt stalowy. Podczas rozpatrywania zjawisk fizycznych często wyodrębnia się od otoczenia pewną ilość materii, stanowiącą przedmiot rozważań, zwaną układem fizycznym. Układ fizyczny może obejmować jedno lub kilka ciał. Do określenia stanu termodynamika posługuje się parametrami stanu, jak np. temperaturą, ciśnieniem, objętością...

czytaj więcej

Luminescencja

Pod pojęciem luminescencji rozumie się w ogólności wszelkiego rodzaju emisję światła, powstającą nie kosztem termicznego wzbudzenia atomów i molekuł, lecz kosztem innych rodzajów energii, jak: świetlnej, elektrycznej (elektroluminescencja), chemicznej (chemiluminescencja), czy też mechanicznej. W praktyce największe zastosowanie znalazła fotoluminescencja i elektroluminescencja. Fotoluminescencja występująca natychmiast po naświetleniu światłem substancji nosi nazwę fluorescencji. Jest ona wynikiem przejść elektronów w atomach i cząsteczkach lub zmian w stanach drgań i rotacji cząstek pod wpływem pochłoniętego światła. Fluorescencję wykazują pewne gazy i pary, niektóre kryształy (związki uranylowe) oraz związki aromatyczne...

czytaj więcej