Daily Archives 10 lipca 2017

Elektryczne uklady automatyki

W elektrycznym układzie automatyki sygnały są przesyłane za pośrednictwem prądu elektrycznego. Elektryczny układ automatyki zbudowany przy użyciu lamp elektronowych lub tranzystorów nazywa się elektronicznym układem automatyki. Dzięki łatwości przesyłania, wzmacniania i kształtowania sygnałów elektrycznych oraz istnieniu różnorodnych elektrycznych urządzeń pomiarowych i wykonawczych układy te znalazły szerokie rozpowszechnienie. Zależnie od pełnionych funkcji układy automatyki znacznie się różnią dlatego też podstawowym kryterium klasyfikacji układów automatyki jest ich przeznaczenie. Układy automatycznej kontroli mają za zadanie samoczynny pomiar parametrów ważnych dla procesu produkcji oraz opracowanie wyników pomiarów, w celu przedstawienia ich obsłudze w bardziej przejrzystej postaci...

czytaj więcej

Elektrotechnika

W latach 1845-1855 pojawiły się pierwsze maszyny prądu stałego. W r. 1866 W. Siemens uruchomił maszynę prądu stałego samowzbudną w r. 1867 A. Pacinotti opracował zasadę odwracalności funkcji prądnicy i silnika prądu stałego. Konstrukcja Z. Gramme’a z 1870 r. komutatora ze szczotkami znalazła zastosowanie w skali przemysłowej. W r. 1872 Hefner-Alteneck wykonał uzwojenie bębnowe wirnika, zaś w r. 1880 T. Edison zbudował wirnik z blach. Pierwszą maszynę prądu zmiennego skonstruował Z. Gramme w 1878 r. W r. 1885 kilku uczonych niezależnie opracowało konstrukcję transformatora jednofazowego. W tym samym roku G. Ferraris wykonał 2-fazowy silnik asynchroniczny. Wielofazową prądnicę synchroniczną wynalazł w r. 1878 P. Zabłoczkow, a w r. 1890 M. Doliwo-Dobrowolski skonstruował silnik trójfazowy...

czytaj więcej

Elektrochemia

Elektrochemia zajmuje się również procesami korozji, własnościami elektrolitów, różnego rodzaju elektrod, rozpuszczalników niewodnych, związków kompleksowych, zjawiskami adsorpcji na granicy faz itp. Prowadzone są badania w zakresie chemii koloidów oraz w zakresie ekstrakcji i rozdzielania pierwiastków chemicznych. Obok chemii roztworów rozwinął się kierunek wsteczny-leżący na granicy fizyki i chemii, a mianowicie fizykochemią ciała stałego Przede wszystkim chodzi tu o badania substancji półprzewodnikowych i katalizatorów. Wprowadzono szeroki zakres metod badawczych, obejmujących rentgenografię, elektronografię, rezonans elektronowy i jądrowy, pomiary magnetyczne i elektryczne oraz termodynamiczne. Inne dziedziny badań to kinetyka chemiczna, fotochemia, ...

czytaj więcej