Chemia w Polsce

W Polsce naukę Lavoisiera rozpowszechnił Jędrzej Śniadecki, znakomity przyrodnik, autor oryginalnych haseł, w których wypowiadał pogląd, że życie polega na nieustannej przemianie materii. Odkrycie praw ilościowych łączenia się pierwiastków chemicznych w związki, a więc prawa stosunków stałych przez J. L. Prousta, prawa stosunków wielokrotnych przez J. Daltona, prawa stosunków objętościowych przez L. J. Gay-Lussaca, pozwoliły na wskrzeszenie w nowoczesnej formie klasycznej teorii atomistycznej Demokryta przez J. Daltona. Ponadto S. Gannizzaro, opierając się na hipotezie A. Avogadra, po raz pierwszy określił jasno różnicę między atomem a cząsteczką. Liczne odkrycia nowych pierwiastków chemicznych przez J. Berzeliusa i H. Davy’ego, prawa elektrochemiczne M. Faradaya stworzyły fundamenty właściwej chemii. W r. 1828 F. Woehler dokonał syntezy mocznika, co dało początek rozwojowi chemii organicznej i obaliło pogląd, że dla powstania związku organicznego konieczna jest specyficzna „silą życiowa”. Opracowanie teorii budowy związków organicznych było dziełem A. M. Butlerowa i F, A. Kekulego. W r. 1869 chemik rosyjski D. Mendelejew podał swoje słynne prawo okresowości, którego ilustracją jest układ okresowy pierwiastków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>