Dzialy chemii

Chemia współczesna jest bardzo obszerną dziedziną wiedzy i dlatego wyodrębnia się z niej poszczególne działy i specjalności o znaczeniu teoretycznym lub praktycznym. Największą liczbę związków szczególnie z wodorem, tlenem i azotem tworzy węgiel. Związki te są niejednokrotnie podstawowymi składnikami materii ożywionej i dlatego ujęto je w odrębny dział pod nazwą chemii organicznej. Związki pozostałych pierwiastków wchodzą w zakres chemii nieorganicznej. ‚ Te dwa podstawowe działy chemii nie mają już obecnie określonej linii podziału. Otrzymuje się bowiem związki np. metaloorganiczne lub liczne związki kompleksowe, w których jednocześnie można rozróżnić fragmenty kwalifikujące się wg klasycznych pojęć do chemii organicznej, a inne fragmenty do chemii nieorganicznej. W chemii nieorganicznej znajdujemy zwykle podstawy do opanowania innych dziedzin chemii, jak również niektórych nauk pokrewnych, jak geologia i mineralogia. Chemia nieorganiczna jak i chemia organiczna zajmują się nie tylko właściwościami związków i sposobami ich otrzymywania, a więc są czymś więcej niż nauką opisowa. Znajdujemy tam próby wytłumaczenia i wyjaśnienia specjalnych cech charakterystycznych badanych związków, ich podobieństwa i różnic oraz pewnych prawidłowości w zachowaniu się. Pewnego rodzaju wprowadzeniem do innych działów chemii jest tzw. chemia ogólna. Opisując związki chemiczne, dostarcza ona jednocześnie materiału do dalszych bardziej szczegółowych studiów, a poza tym uogólnia pewne założenia chemii teoretycznej, podając je w postaci zdefiniowanych praw i pojęć, na których opiera się wnioskowanie w chemii nieorganicznej, organicznej, analitycznej i innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>