Elektrochemia

Elektrochemia zajmuje się również procesami korozji, własnościami elektrolitów, różnego rodzaju elektrod, rozpuszczalników niewodnych, związków kompleksowych, zjawiskami adsorpcji na granicy faz itp. Prowadzone są badania w zakresie chemii koloidów oraz w zakresie ekstrakcji i rozdzielania pierwiastków chemicznych. Obok chemii roztworów rozwinął się kierunek wsteczny-leżący na granicy fizyki i chemii, a mianowicie fizykochemią ciała stałego Przede wszystkim chodzi tu o badania substancji półprzewodnikowych i katalizatorów. Wprowadzono szeroki zakres metod badawczych, obejmujących rentgenografię, elektronografię, rezonans elektronowy i jądrowy, pomiary magnetyczne i elektryczne oraz termodynamiczne. Inne dziedziny badań to kinetyka chemiczna, fotochemia, .chemia koordynacyjna z metodami wymiany izotopowej włącznie, chemia jądrowa, i chemia radiacyjna. Prace z chemii teoretycznej dotyczą szczególnie zagadnień wiązań chemicznych i struktury cząsteczek. \V dziedzinie chemii organicznej ‚prace koncentrują się głównie w kierunku badań związków naturalnych, syntezy organicznej i teorii tej gałęzi wiedzy. Ważną grupę badanych związków organicznych jak i nieorganicznych stanowią polimery.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>