Luminescencja

Pod pojęciem luminescencji rozumie się w ogólności wszelkiego rodzaju emisję światła, powstającą nie kosztem termicznego wzbudzenia atomów i molekuł, lecz kosztem innych rodzajów energii, jak: świetlnej, elektrycznej (elektroluminescencja), chemicznej (chemiluminescencja), czy też mechanicznej. W praktyce największe zastosowanie znalazła fotoluminescencja i elektroluminescencja. Fotoluminescencja występująca natychmiast po naświetleniu światłem substancji nosi nazwę fluorescencji. Jest ona wynikiem przejść elektronów w atomach i cząsteczkach lub zmian w stanach drgań i rotacji cząstek pod wpływem pochłoniętego światła. Fluorescencję wykazują pewne gazy i pary, niektóre kryształy (związki uranylowe) oraz związki aromatyczne. Fotoluminescencja występująca nie bezpośrednio lecz z pewnym opóźnieniem po naświetleniu i utrzymująca się przez dłuższy czas (nawet do kilku dni) nosi nazwę fosforescencji. len rodzaj świecenia wywołany jest zmianami energetycznymi już nie wewnątrz atomów czy cząsteczek lecz między cząsteczkami. Fosforescencję wykazują lepkie roztwory i ciała stałe (np. siarczki ziem alkalicznych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>