Osiagniecia chemiczne

Na przełomie XIX i XX w. mamy liczne, doniosłe osiągnięcia, które nagromadziły się w wyniku ścisłego współdziałania przede wszystkim dwóch dziedzin nauki, a mianowicie fizyki i chemii. Taką wielką zdobyczą było odkrycie przez W. H. Roentgena w r. 1896 przenikliwych i aktywnych chemicznie promieni, nazwanych przez niego promieniami X, H. Becquerel nieco później dokonuje epokowego odkrycia, badając fluorescencję soli uranowych. Stwierdził on, że uran i jego sole wysyłają samorzutnie przenikliwe promienie. Dało to początek odkryciom dalszych pierwiastków promieniotwórczych. Odkrycie polonu i radu przez M. Skłodowską-Curie i P. Curie oraz badania zjawisk promieniotwórczości wskazały na złożoną strukturę atomu i pozwoliły na poznanie jego budowy, co w konsekwencji doprowadziło do odkrycia poszczególnych cząstek elementarnych budowy materii. W historii nauki wyodrębnił się nowy dział pod nazwą chemii i fizyki jądrowej. Pierwsza sztuczna przemiana jądrowa przeprowadzona przez E. Rutherforda zapoczątkowała okres, w którym stało się możliwe rozszczepianie pierwiastków i zaistniała możliwość otrzymywania nowych rodzajów materii. Nastąpił rozwój nauki o izotopach i ich zastosowaniu. Utrwalił się pogląd, że własności chemiczne zależą głównie od struktury atomów, a zwłaszcza od budowy ich powłok elektronowych. Powstała nauka5 którą nazywamy mechaniką kwantową, podająca dokładny opis budowy i własności atomów. Bardziej poglądowe ujęcie modelu atomu znajdujemy w teorii N. Bohra, rozwiniętej przez A. Sommerfelda.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>