Elektrochemia

Elektrochemia zajmuje się również procesami korozji, własnościami elektrolitów, różnego rodzaju elektrod, rozpuszczalników niewodnych, związków kompleksowych, zjawiskami adsorpcji na granicy faz itp. Prowadzone są badania w zakresie chemii koloidów oraz w zakresie ekstrakcji i rozdzielania pierwiastków chemicznych. Obok chemii roztworów rozwinął się kierunek wsteczny-leżący na granicy fizyki i chemii, a mianowicie fizykochemią ciała stałego Przede wszystkim chodzi tu o badania substancji półprzewodnikowych i katalizatorów. Wprowadzono szeroki zakres metod badawczych, obejmujących rentgenografię, elektronografię, rezonans elektronowy i jądrowy, pomiary magnetyczne i elektryczne oraz termodynamiczne. Inne dziedziny badań to kinetyka chemiczna, fotochemia, ...

czytaj więcej

Drzewnictwo

Mianem drzewnictwa określa się całokształt wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących drewna jako surowca i materiału, jego konserwacji, technologii obróbki i przetwarzania oraz zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z gospodarczym zastosowaniem drewna. Główne kierunki naukowe drzewnictwa stanowią: nauka o drewnie, obróbka i obrabiarki drewna oraz ekonomika drzewnictwa. Teoretyczne badania w zakresie drzewnictwa zapoczątkował G. Buffon publikując w 1777 r. studium Experiences mr la fam du bois. Dalszymi pionierami badań naukowych w drzewnictwie byli H. L. D. du Mouceau oraz J. P. Chavcndier i G. Wertheim. Z licznych publikacji poświęconych zagadnieniom drewna, jakie pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku, należy podkreślić źródłowe opracowanie H...

czytaj więcej

Cynk

Najlepsze własności odlewnicze mają stopy cynku zawierające 4% Al. Stosowane są do odlewów piaskowych, kokilowych, a najczęściej wtryskowych. Odlewy cynkowe dają się bardzo dobrze kadmować, niklować i chromować. Wadą stopów cynku jest to, że ulegają starzeniu, tj, przemianie w stanie stałym, wywołującej zmianę wymiarów oraz pogarszanie własności mechanicznych. Drugą wadą stopów cynku jest wpływ temperatury na własności mechaniczne. W podwyższonej temperaturze stopy cynku szybko miękną. Jako granicę stosowalności przyjmuje się temperaturę 150″JC. Za dolną granicę stosowalności stopów cynku należy uważać temperaturę 10 C poniżej zera, gdyż w niższych temperaturach stają się bardzo kruche. Stopy cynku są odporne na działanie powietrza oraz zimnej i ciepłej wody, podobnie jak i sam cynk...

czytaj więcej

Cyna

Cyna jest metalem miękkim, kowalnym i odpornym na działanie słabszych kwasów organicznych. Podatność do obróbki plastycznej zależy od jej czystości. Zanieczyszczenia żelazem powodują kruchość i twardość, zawartość zaś aluminium zmniejsza ponadto odporność na działanie wilgoci. W niskich temperaturach w cynie zachodzi przemiana alotropowa, związana ze zmianą objętości, co z kolei wywołuje naprężenia i powoduje rozsypywanie się cyny w szary proszek. Gdy przemiana raz się rozpoczęła, postępuje coraz szybciej i dlatego nazywano ją zarazą cynową. Cyna używana jest jako składnik wielu cennych stopów, szeroko stosowanych w technice, jak np. brązy, spiże, stopy łożyskowe, stopy do wyrobu czcionek, stopy do lutowania, metale łatwo topliwe itd...

czytaj więcej

Braz

Dla zaoszczędzenia kosztownej cyny często w brązach część cyny zastępuje się cynkiem. Stop taki nazywano dawniej spiżem, Własności wytrzymałościowe oraz odporność na korozję spiżu są trochę niższe, natomiast własności odlewnicze są lepsze od własności brązu. Brązami aluminiowymi nazywamy stopy miedzi z aluminium. Brązy te odznaczają się wysoką wytrzymałością i wydłużeniem, są odporne na ścieranie oraz na działanie czynników atmosferycznych i wody morskiej, dają się dobrze kuć, walcować i prasować na gorąco. Zawartość aluminium nie przekracza 10%. Powyżej tej zawartości stopy stają się twarde i kruche. Brązy aluminiowe specjalne oprócz aluminium zawierają dodatki stopowe: jak nikiel, mangan i krzem...

czytaj więcej

Obrobka skrawaniem

Obróbka ta ma na celu wyłącznie dzielenie kłód i wyrzynków drewna na cienkie arkusze i taśmy o określonej grubości i szerokości oraz produkcję małych wiórów o określonej długości i grubości, stanowiących materiał do wyrobu płyt wiórowych. Ta grupa obróbki skrawaniem obejmuje trzy sposoby skrawania: płaskie, obwodowe i łukowe. Przed skrawaniem na arkusze, szerokie taśmy lub deszczułki, drewno poddawane jest zwykle obróbce hydrotermicznej. Gdy przy skrawaniu dzielącym ostrze noża ma położenie zbliżone do równoległego do kierunku włókien, konieczne jest wywieranie na drewno dużego nacisku za pomocą specjalnej listwy naciskowej. Skrawanie płaskie. Nóż osadzony w suporcie wykonuje ruch prostoliniowo-zwrotny lub, jeżeli jest zamocowany na czole tarczy, ruch obrotowy...

czytaj więcej

Zadania przemyslu spozywczego

Przemysł spożywczy bierze udział w zaopatrzeniu ludności we wszelkiego rodzaju produkty spożywcze. Rola jego pod tym względem zwiększała się w przeszłości i zwiększa nadal stale wraz ze wzrostem urbanizacji i industrializacji. W miarę bowiem wzrostu uprzemysłowienia i rozwoju miast wzrastają potrzeby w zakresie przygotowania dla ludności produktów spożywczych w postaci utrwalonej oraz ich transportu i przechowywania. Przeobrażenia społeczne ostatnich dziesięcioleci i upowszechnienie się udziału kobiet w pracy zawodowej wywołują konieczność wytwarzania coraz większych ilości żywności w postaci półproduktów i produktów przygotowanych do kulinarnego wykończenia lub bezpośredniej konsumpcji...

czytaj więcej

Fokometria

Fokometria zajmuje się pomiarami ogniskowych elementów i układów optycznych. Większość metod fokornetrycznych opiera się na wzorach soczewkowych lub na wzorach na powiększenie poprzeczne i kątowe. W pierwszym przypadku dla znanej odległości przedmiotowej dokonuje się pomiaru odległości obrazowej (do tego celu służą odpowiednie ławy optyczne), a w drugim — pomiaru wielkości obrazu przedmiotu o dokładnie określonym wymiarze w kierunku prostopadłym do osi badanego układu optycznego. W praktyce przemysłowej i warsztatowej do pomiaru ogniskowych stosuje się na ogół dość wygodną i prostą metodę Hartmana-Porro...

czytaj więcej

Wlokna sztuczne

Szereg elementów postępu technicznego w przędzalnictwie włókien naturalnych znajduje zastosowanie również w przędzalnictwie włókien sztucznych. Wyeliminowanie operacji zbędnych z punktu widzenia właściwości włókien sztucznych umożliwił wynalazek konwertera. Konwerter jest to urządzenie, na którym odbywa się cięcie włókien ciągłych na odcinki o potrzebnej długości oraz formowanie z nich taśmy. Taśma ta ma charakter taśmy czesankowej. Zastosowanie konwertera umożliwiło wyeliminowanie wszystkich początkowych operacji (urządzenia rozluźniające, trzepiące, zgrzeblarki oraz rozciągarki poprzedzające czesarki) i przerobienie taśmy czesankowej na przędzę o odpowiednim gatunku...

czytaj więcej

Sterowanie programowe

Program może być ustalony na stałe lub wprowadzany do urządzenia każdorazowo. Układy ze stałym programem stosuje się np. przy sterowaniu piecami, w których proces technologiczny wymaga, aby w poszczególnych jego fazach były utrzymywane różne temperatury. W takim urządzeniu sterującym program jest przedstawiony za pomocą krzywki. Krzywka jest obracana przez silnik synchroniczny i przesuwa ramię, które drugim końcem zmienia nastawy regulatora procesu w sposób analogiczny Pełny obrót krzywki odpowiada jednemu procesowi technologicznemu. Kolejny proces jest realizowany za pomocą tego samego programu. Zmiana programu wymaga wykonania i zainstalowania nowej krzywki i ewentualnie zmiany prędkości jej obracania, jeżeli czas trwania procesu ma ulec zmianie...

czytaj więcej

Pomiary akustyczne

Większość pomiarów akustycznych sprowadza się w praktyce do pomiaru ciśnienia akustycznego, które mierzone jest za pomocą przetworników elektroakustycznych, przemieniających energię akustyczną w energię elektryczną (mikrofony). Dzięki stosowaniu przetworników elektroakustycznych pomiary akustyczne są ściśle związane z miernictwem elektrycznym. Wymagają jednak spełnienia dodatkowych warunków, wynikających przede wszystkim z konieczności zmniejszenia zakłóceń akustycznych (hałasów) oraz zmniejszenia wpływu fal stojących, które powodują, że wyniki pomiarów są zależne od miejsca ustawienia przetworników elektroakustycznych...

czytaj więcej