Papiernictwo

Papier zajmuje wśród wytworów przemysłowych pozycję specyficzna. Z jednej strony, jego produkcja wiąże się ściśle z potrzebami piśmiennictwa i kultury. Z drugiej strony, papier i otrzymywane z niego wyroby zaspokajaj bardzo szerokie i różnorodne potrzeby gospodarki i indywidualnych użytkowników. Określenie papier stosowane jest potocznie jako ogólna nazwa wytworów papierniczych. W istocie jednak wytwór papierniczy jest pojęciem szerszym. Oznacza ono pilśń ukształtowana w postaci wstęgi tub arkuszy z rozdrobnionych i odpowiednio przygotowanych w procesie produkcji włókien roślinnych, zawieszonych w wodzie i osadzonych na sicie. W zależności od gramatury, tj. ciężaru l m- wyrażonego w gramach, wytwory papiernicze dzieli się na cztery umowne grupy bihulki, papitry, kartony i lektury. Wytwory papiernicze odznaczające się dużą chłonnością wody określa się mianem bibuł. Dziedzina papiernictwa obejmuje, oprócz wytworów, także przetwory papiernicze. Pod tym pojęciem rozumie się grupę artykułów przemysłowych otrzymanych przez uszlachetnienie, względnie przerób (przetworzenie) wytworu papierniczego lub masy papierniczej na różne artykuły użytkowe, jak papiery uszlachetnione, opakowania papierowo, zeszyty, bloki, tapety, naczynia z masy papierowej itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>