Pomiary elektryczne

Miernictwo elektryczne zajmuje się metodami pomiarów wielkości elektrycznych, jak: natężenie prądu, napięcie, oporność, moc i energia, indukcyjność, pojemność itp., oraz wielkości magnetycznych, jak indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego, przenikalność magnetyczna. Rozwój miernictwa elektrycznego jest ściśle związany z rozwojem nauk przyrodniczych w ogóle, a elektrotechniki w szczególności. Pierwsze elektryczne urządzenia pomiarowe powstały jednocześnie z odkryciami w dziedzinie elektryczności i magnetyzmu. Metody pomiarowe stosowane w miernictwie elektrycznym można ogólnie podzielić na metody bezpośrednie i metody pośrednie. W metodach bezpośrednich wynik pomiaru otrzymuje się bezpośrednio na podstawie wskazania przyrządu pomiarowego, np. pomiar napięcia za pomocą woltomierza lub pomiar oporności za pomocą omomierza. W metodach pośrednich wartość wielkości mierzonej otrzymuje się na podstawie pomiaru innych wielkości, opierając się na znanej zależności między tymi wielkościami a wielkością mierzoną. Jako przykład metody pośredniej można podać pomiar oporności za pomocą woltomierza i amperomierza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>