Przetwarzanie informacji

Wymiana i przetwarzanie informacji spełnia w cybernetyce naczelną rolę. Stąd cybernetykę określa się także jako naukę o sposobach przyjmowania, przechowywania, przetwarzania, przekazywania i wyzyskania informacji w maszynach i żywych organizmach oraz ich wzajemnych powiązań. Powstanie cybernetyki wynikło z potrzeb związanych z budową skomplikowanych układów automatyki oraz dzięki rozwojowi automatycznej regulacji, maszyn cyfrowych, teorii przekazywania sygnałów i nauk biologicznych badających procesy sterowania w żywej przyrodzie. Przedmiotem cybernetyki są wspólne cechy procesu sterowania. Należą do nich: współdziałanie układu sterowania ze środowiskiem zewnętrznym stanowiącym źródło przypadkowych zakłóceń, dążenie do osiągnięcia celu sterowania, możność wyróżnienia w układzie sterowania ośrodka dyspozycyjnego itp. Cybernetyka, działając na pograniczu różnych dziedzin, przyczynia się do powstania w nich nowych koncepcji. Można bowiem metodami znanymi w technice sterowania opisać pewne procesy w systemie nerwowym i mięśniach. Np. N. Wiener i fizjolog A. Rosenblueth, badając periodyczne skurcze mięśni, pojawiające się przy pewnych zaburzeniach nerwowych, mogli przewidzieć, korzystając z matematycznych metod teorii sterowania, rytm tych skurczy. Podobnie, centralny system nerwowy może być traktowany jako swego rodzaju „sieć telefoniczna”, w której elementem przełączającym jest neuron. Neuron, podobnie do przekaźnika, posiada tylko dwa rozróżnialne stany: ,,włączony” lub „wyłączony”. Z tych powodów jest on w działaniu zbliżony do elementu binarnego w maszynie cyfrowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>