Roztwor

Skład roztworu określony jest jednoznacznie wówczas, gdy podane jest stężenie każdego ze składników. Stężenie można wyrażać w różny sposób. Np. stężenie molowe jest to liczba moli pewnej substancji w objętości jednego litra roztworu. Bardzo ważną cechą wszystkich substancji jest ich rozpuszczalność określona pewną wartością liczbową, Jest to maksymalne stężenie roztworu w danych warunkach temperatury, zmieniające się ze zmianą temperatury. Rozpuszczalność gazów zależy również od ciśnienia. Rozróżnienie rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej jest dosyć dowolne, ponieważ w rzeczywistości każdy ze składników roztworu rozpuszcza w sobie drugi i każdy z nich wywiera wpływ na własności drugiego składnika. Elektrolity. Dysocjacja elektrolityczna. Substancje, które po rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku lub w stanie stopionym ulegają rozpadowi na jony, nazywamy elektrolitami, a proces rozpadu — dysocjacją elektrolityczną. Jony są to atomy lub grupy atomów obdarzone ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym i samodzielnie poruszające się. Elektrolitami są substancje, które już w stanie krystalicznym są zbudowane z jonów oraz takie, które tworzą jony w wyniku reakcji z rozpuszczalnikiem (np. chlorowodór w wodzie). Jedną z charakterystycznych cech elektrolitów jest przewodzenie prądu elektrycznego. Rozróżniamy elektrolity mocne i słabe. Elektrolity mocne są całkowicie zdysocjowane na jony w każdym stężeniu, natomiast słabe są zdysocjowane w pewnym niewielkim stopniu. VT takim roztworze obok jonów istnieją również cząsteczki niezdysocjowane. Stopień dysocjacji wyraża się wzorem

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>