Sole chromowe

Zasadowe sole chromowe otrzymuje się przez redukcję dwuchromianu sodowego lub potasowego za pomocą dwutlenku siarki, siarczynów lub związków organicznych, np. glukozy lub melasu w obecności kwasu siarkowego. Garbowanie roślinne przeprowadza się według metody klasycznej bardzo powoli, przenosząc goliznę przygotowaną do garbowania w warsztacie mokrym z brzeczek słabych, o niskiej adstryngencji do brzeczek o stopniowo wzrastającym stężeniu i adstryngencji. W pierwszym stadium garbowania przeprowadza się goliznę przez baterię farb, tj. kadzi z brzeczką częściowo zużytą w następnych fazach procesu garbowania. Garbnik w farbach dyfundujc do golizny, lecz tylko w nieznacznym stopniu ją garbuje. Następnie skóry przenosi się do zatopów lub niekiedy do zasypów. Skóry w zatopach stykają się z mocniejszymi roztworami garbnika, który wiąże się z kolagenem na całym przekroju skóry. Wreszcie ostatnim etapem garbowania jest wysycenie tkanki skóry garbnikiem, które przeprowadza się w bębnach garbarskich za pomocą brzeczek o dużym stężeniu i wysokiej adstryngencji. Skóry podeszwowe poddaje się dodatkowo impregnacji w bębnach przy użyciu siarczanu magnezowego, kleju skórnego i innych środków strącających garbnik niezwiązany, wypełniający pory skóry.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>