Stal i jej zastosowanie

Czyste żelazo wyjątkowo spotykamy w technice. Ogromne natomiast zastosowanie znajdują stopy żelaza ż innymi pierwiastkami, a przede wszystkim z węglem. Węgiel występuje w większych lub mniejszych ilościach we wszystkich stopach żelaza i wpływa w zasadniczy sposób na ich własności. Stopy żelaza zawierające do 2,14%C nazywamy stalami. Stal odlana w formie nosi nazwę staliwa. Oprócz żelaza i węgla stal zawiera pewne ilości innych składników, które przeszły do niej w wyniku procesu metalurgicznego jako tzw. domieszki albo też zostały do niej dodane celowo jako tzw. dodatki stopowe w celu polepszenia własności stali. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze stalą węglową., a w drugim ze stalą stopowa. Odpowiednio do składnika (lub składników) stopowego wpływającego decydująco na własności stali rozróżniamy stale stopowe chromowe, stale niklowe, stale wolframowo-chromowo-krzemowe itd. Najpierw rozpatrzymy stopy żelaza z węglem. Maksymalna zawartość (rozpuszczalność) węgla w austenicie (w roztworze stałym w temperaturze krzepnięcia eutektyki wynosi 2,14%. W miarę obniżania się temperatury rozpuszczalność węgla w austenicie maleje zmianę rozpuszczalności przedstawia krzywa ES. Nadmiar węgla powstały wskutek zmniejszenia się rozpuszczalności wydziela się w postaci cementytu. Wydzielenie to nazywamy wtórnym wydzieleniem a wydzielony w ten sposób cementyt — cementytem wtórnym, w odróżnieniu od cementytu pierwotnego, wydzielającego się przy krzepnięciu wzdłuż krzywej CD.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>