Swiatlo

Źródłem promieniowania świetlnego są atomy i molekuły. Według teorii kwantowej światło może być wysyłane i pochłaniane przez materię nie w sposób ciągły, lecz pewnymi porcjami, zwanymi kwantami świetlnymi lub fotonami. Atomy i molekuły mogą bowiem pozostawać tylko w pewnych, ściśle określonych, stanach energetycznych. Przejściu atomu od wyższego stanu energetycznego do niższego towarzyszy emisja fotonów i odwrotnie — pochłanianie fotonów przez atomy wiąże się z ich przejściem do wyższego poziomu energii. Emisja światła ma swe źródło głównie w powłoce elektronowej pierwiastków. We wzbudzonych atomach przejściem elektronów z wyższych poziomów energii towarzyszy emisja promieniowania o ściśle określonych długościach fali. Jeżeli promieniowanie to przepuści się przez pryzmat rozpraszający, to otrzyma się widmo emisyjne składające się z serii linii i pasm emisyjnych. Każdy pierwiastek ma charakterystyczne sobie tylko właściwe widmo. Natężenie poszczególnych linii widmowych danego pierwiastka jest tyn większe, im większa jest zawartość tego pierwiastka w źródle promieniowania. Na tych dwóch faktach opiera się analiza widmowa. Atomy mogą pochłaniać tylko takie fotony, których energia jest dokładnie równa energii potrzebnej do wzbudzenia atomu do wyższego skwantowanego stanu energii. Atomy jakiegoś pierwiastka mogą więc absorbować światło o takiej długości fali, jaką następnie emitują w procesie odwrotnym przechodząc od stanu wzbudzonego do wyjściowego. W przypadku absorpcji w rozszczepionym widmie obserwuje się zatem na miejscu pewnych jasnych linii emisyjnych ciemne linie absorpcyjne. Na ogół widma absorpcyjne są mniej złożone i łatwiejsze do interpretacji niż widma emisyjne, ponieważ atomy normalnie znajdują się w stanach podstawowych i pochłaniając światło wzbudzają się zazwyczaj właśnie od tego podstawowego, najniższego stanu energetycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>