Termika

Termika obejmuje zagadnienia związane ze stanami równowagi i przemianami energetycznymi. W szczególności rozpatrywane są stany równowagi cieplnej oraz zjawiska związane ze zmianami energii wewnętrzne. W zakres termiki wchodzą: termodynamika, teoria wymiany ciepła, teoria spalania, metodyka pomiarów cieplnych wielkości charakteryzujących rodzaj i stan substancji. Termodynamika dostosowana do konkretnych potrzeb nosi nazwy: np. termodynamika techniczna — dostosowana do potrzeb techników, termodynamika chemiczna — przeznaczona dla chemików. Ze względu na metodę rozumowania można wydzielić termodynamikę fenomenologiczną oraz termodynamikę statystyczną i kwantową. Metoda fenomenologiczna polega na makroskopowym opisie zjawisk za pomocą kilku własności fizycznych, często dostępnych zmysłom i nadających się do bezpośredniego pomiaru. Termodynamika fenomenologiczna podaje ogólne podstawowe związki między wielkościami fizycznymi nadające się do doświadczalnego sprawdzenia. Metoda statystyczna polega na rozpatrywaniu zbiorów dużej liczby cząsteczek na podstawie uśrednionych ich właściwości. Główną zaletą metody statystycznej jest głębokie ujecie Teoretycznych pojęć i praw oraz możliwość obliczania własności indywidualnych substancji z danych podstawowych dotyczących budowy cząsteczki. Te istotnie różne metody wiążą się ze sobą, ponieważ pewne pojęcia fenornenologiczne, jak ciśnienie, temperatura, energia wewnętrzna i entropia posiadają ścisłą interpretację statystyczną. W niektórych zagadnieniach termodynamika opiera się na fizyce kwantowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>